راهنمای استفاده از کارتهای ستاره دار

=0 and title <>'' and (to_days(expire_date))>=(to_days('$date')) ORDER BY Star DESC, Expire_date DESC LIMIT 0, 80"; $rs=mysql_query($qr); if(!$rs){echo " qr error";} $row=mysql_fetch_array($rs); $num=mysql_num_rows($rs); for ($i=0 ; $i < $num/2 ; $i++){ ?>


" ;}else{ echo ""; }?>
" ; ?>

" ;}else{ echo ""; }?>
" ; ?>